Salg og leverings- betingelser

Ordreafgivelse
Ordre kan afgives pr. brev, telefon, eller e-mail

Ekspedition
Ordre indgået inden kl. 13.30 ekspederes normalt samme dag fra vores eget lager.
Enkelte produkter leveres dog direkte fra agent eller distributør.

Priser
Alle priser er oplyst eksklusive moms.
Alle priser er eksklusive leveringsomkostninger, med mindre andet er aftalt
Oplyste priser på hardware og software er altid oplyst eksklusive installation, der kan tilbydes særskilt.
Rich. Ebbesen ApS forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre priserne og tager i øvrigt forbehold for evt. fejl, tastefejl mv.

Fakturering
Fakturering foretages normalt samme dag som afsendelse af de bestilte varer.
Fakturaen sendes på E-mail. Faktura kopi vedlægges ikke varen – kun et følgebrev vedlægges.
Faktura kan sendes med brevpost mod gebyr på 100kr.
E-faktura via EAN tilbydes.

Leasing
Vi kan tilbyder leasing igennem Nykredit leasing efter forudgående kreditvurdering. Kontakt os for yderlige oplysninger.

Fragtomkostninger
Alle leverancer pålægges fragtomkostninger, som er varierende følger indeks fra transportbranchen SEPA, olie og miljøtillæg mfl.. Rich Ebbesen vil vurdere i de enkelte sager og tilstræber til enhver tid at sikre den økonomiske fragtmetode, med baggrund i en individuel vurdering i den aktuelle situation (antal kolli m.v.)
Vægt 1-30 kg. Sendes som oftest med GLS.
Vægt 30– ? kg. Sendes normalt med Fragtmand.
Varer sendt direkte fra distributør pålægges “vores fragtomkostninger” fra pågældende distributør/leverandør.
Ved absolut hastesager kan vi som speciel service, tilbyde vores kunder “omgående” levering med Minitrans, taxa og kurrer eller tilsvarende – mod omkostningerne betalt.
Ved forsendelse af sårbare produkter (EDB/elektronik m.v.) med værdi over 4.500,00 kr. kan afsendes som “Værdi-forsendelse”, på kundes regning dette skal kunden aktivt gøre opmærksom på.
I øvrigt kan dertil vælges forskellige former for EKSPRES forsendelse hvis det er yderst vigtigt at varerne er fremme næste dag.
Rich Ebbesen ApS, kan ikke holdes ansvarlig skader som er påført under transport, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der vil altid forsøges at gøre krav på erstatning jfr. transportfirmaets til hver tid gældende regler. Rich. Ebbbesen ApS, kan heller ikke holdes ansvarlig for bortkommen af pakker og forsendelser.
Det er altid kundes pligt at undersøge forsendelsen ved levering og inden kvittering for modtagelse

Gebyrer
Der tillægges normalt ingen ekspeditionsgebyrer.
Dog er vil der blive faktureret et Miljø, håndtering og fakturagebyr & E-faktura
NB! Alle ordrer under 500,00 kr. tillægges et gebyr på 250,00 kr.
I enkelte tilfælde kan der tillægges “Efterkravsgebyr” hvor dette efter vores skøn findes nødvendigt.

Maskine leverancer
Installation af hardware m.v. kan foretages til fast pris eller efter regning j.fr. gældende timetakster for service, og kørsel m.v.
Ved specielle tilfælde (installationer, levering over eller under stueplan o.lign.) foretages installationen typisk efter regning.
I tilfældet hvor levering ikke kan foretages pga. manglende eller ikke ligefrem tilgængelighed (pallekørsel), vil forsendelsen blive leveret på dørtrin. Rich. Ebbesen er IKKE ansvarlig for om hvor udstyret/maskiner kan/skal placeres, dette påhviler alene på kundes eget ansvar. Rich. Ebbesen kan ikke garantere for danske brugermanualer, dog vil der som alternativ være på engelsk eller tysk.

Betaling
Vore betalingsbetingelser på forbrugsmaterialer m.v. er normalt 8 dage fra fakturadato.
Betalingsbetingelserne på maskiner og andet EDB herunder specielt udstyr er altid netto kontant ved ordre. Skaffevarer er altid netto kontant ved ordreafgivelse.

Overskridelse af betalingsfristen
Ved gentagende uregelmæssige betalinger samt i øvrigt efter nærmere vurdering kan vi dog vælge at ændre betalingsformen til forudbetaling, kontant ved ordre mv.
Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. på vores anden rykkerskrivelse til dækning af  rykker og inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker vores eventuelle øvrige betalingskrav, og som der i alle tilfælde tillægges et rykkergebyr på kr. 100, pr afsendt rykker.
Ved overskridelse af den på fakturaen påførte betalingsdato tillægges automatisk 8.61% af saldoen pr. påbegyndt måned.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145155

Såfremt et udestående ender ved Fogedretten kan vi kræve vores ejendomsret over det leverede indtil fuld betaling har fundet sted.
Alle sager der bliver sendt til inkasso udløser også et såkaldt rødt kort hos Grakom. Grakom er sammenslutningen for virksomheder i den grafiske branche og et rødt kort bliver meldt ud til alle medlemmer.

Ejendomsforbehold
Rich Ebbesen ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil disse er fuldt betalt.
For uafhentede køb heriblandt maskiner, større mængde forbrugsvarer vil der blive faktureret pladsleje pr m2 fortiden kr. 1000 kr/md. I tilfælde af mangel på forfalden pladsleje eller anden faktura vedr. maskiner som er opmagasineret eller uafhentet, vil der ligeledes blive udlagt pant i maskinerne via Mack & Partnere omkostninger hertil.

Erstatning
Rich. Ebbesen ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. driftstab m.v. som følge af svigtende leverancer, fejlleverancer eller som følge af driftsmæssige problemer på hardware, software og lignende.
Reklamationsfristen på nye maskiner er 6 måneder og på brugte 3 måneder. Ved senere og fra os godkendte tilbageleveringer af forbrugsvarer og i ubrudt emballage, vil der blive refunderet et maksimalt beløb svarende til 10% af købsprisen.

Garanti og Reklamationsret
Garanti og reklamationsrets-perioden ved nye maskiner er altid producentens garanti, og for brugte maskiner er normalt købt som beset.
Fabriksgarantien omfatter reservedele, men ikke forbrug af faktuelle timer, kørsel og rejser, dette bliver faktureret efter på tidens gældende takts.

Undtagelser
Der kan undtagelsesvis fraviges fra ovenstående, og kun i henhold til skriftlig aftale.

Bortfald af garanti og reklamationsret 
Der må ALDRIG selv -forsøges -udbedres fejl elle mangler på maskiner og udstyr, som stadig er under fabriksgaranti enhver form for garanti og reklamationsret vil bortfalde øjeblikkelig ved kendskab til fremmed arbejder på maskiner og -eller udstyr, materialer eller edb-udstyr.
Teknikere herunder alt El/teknik/mekanik eller specialist arbejde skal altid være af Rich. Ebbesen godkendt.

Returnering af varer
Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale.
Ved evt. returnering forudsættes at varen leveres tilbage 100% intakt og i ubeskadiget emballage.
Returneringen foregår på købers ansvar og for købers regning.
Skaffevarer tages ikke retur.

Undtagelse
Dette gælder ikke hvis varen er fejl leveret eller fejlbehæftet. I særlige tilfælde kan der fremsendes varer med returret – til besigtigelse/på prøve 8 dage. Sådanne fremsendelser faktureres normalt og krediteres når/hvis varen returneres hertil – for os uden omkostninger, i ubeskadiget stand og kun i original emballage.

Lejebetingelser
En indgået aftale regnet som startet ved faktura afsendelse fra Rich. Ebbesen ApS

 1. Maskinen skal tilbageleveres til Rich. Ebbesen til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen. Kontrakten kan kun forlænges af Rich. Ebbesen, og Kunden er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres Maskinen udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere Maskinen til aftalt tid falder under straffelovens §293.
 2. Kunden erklærer, ved modtagelsen af Maskinen, at have undersøgt Maskinen og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko, bør kunden straks ved afhentning oplyse Rich. Ebbesen om eventuelle skader, der ikke fremgår af skadesoversigten.
 3. Maskinen må ikke benyttes:
  a) Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte
  b)Maskinen må ikke benyttes til at trække eller slæbe andre maskiner, herunder påhæng -løft og andet af enhver art, medmindre andet er aftalt med Rich. Ebbesen.
  c) Til kursus eller lignende
  d) Til testkørsel. eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
  e) Til produktion udenfor
  f) Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
  g) Af personer, som ikke er påført i kundens virksomhed
 4. Kunden anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for at betale:
  a) De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
  b) Gebyrer for eventuel levering og afhentning
  c) Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges Maskinen under kontraktens gyldighedstid
  d) Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer
  e) Rich. Ebbesen s udgifter til i forbindelse med reparation af skade på Maskinen

Forudsat at Maskinen er blevet ført i overensstemmelse med betingelserne i nærværende kontrakt, samt at loven til enhver tid er overholdt, selvrisikoen begrænset til den maksimale selvrisiko på kr. 15.000 pr. skade eller en reduceret selvrisiko ifølge forsikringspolicen. Benyttes Maskinen til uansvarlig kørsel jf. pkt. 3, eller hvis almindelig brug ikke er overholdt vil det til enhver tid være Kundens ansvar at erstatte den fulde skade.

 1. Kunden forpligter sig til ved skader at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Derudover forpligter kunden sig til hurtigst muligt at kontakte Rich. Ebbesen og sende en udførlig beskrivelse af uheldet.
 2. Kunden frigør ved sin underskrift Rich. Ebbesen for ethvert ansvar på enhver genstand som Kunden eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i Maskinen.
 3. Ebbesen har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved Maskinen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Rich. Ebbesen ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf.
 4. Lejer er bekendt med at det lejede visse maskiner kan være udstyret med GPS sporring der giver Rich. Ebbesen mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere Maskinens position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges af Rich. Ebbesen, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder.
 5. Således undgår du ekstraudgifter og gebyrer i forbindelse med din Maskinen leje:
  a) Aflever Maskinen til den fastsatte tid
  b) Aflever Maskinen i samme stand som ved modtagelsen
  c) Husk at aflevere Maskinen med samme beholdning af forbrugsvarer som ved modtagelsen
  d) Undlad ikke at opsige lejeaftalen.
 6. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand, smøring eller hærværk og misbrug af de eller den lejede maskine, vil der blive pålagt Kunden 2x maksimal selvrisiko.
 7. Ved underskrift på lejekontrakten tillader Kunden at Rich. Ebbesen kan udsende informationer, tilbud og gaver i forbindelse med ferier, helligdage og højtider. Disse vil blive udsendt via e-mail.
 8. Når lejer køber ekstra måneder på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte måneder. Dette gælder også når lejer ikke bruger de kilometer der måtte være inkluderet i lejen.
 9. Ved indgåelse af leje, er lejen som altid 3 måneder, og med en måneds opsigelse, efter udløb af frist, påregner man igen 3 måneders leje, med en måneds opsigelse.
 10. Force Majeure
  Forhindres en af parterne i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes den pågældendes forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør parten i stand til at opfylde sine forpligtelser. Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part uden ophold informerer den anden part om årsagen til den manglende opfyldelse af aftalens forpligtelser.
  Forudsat at leverandøren har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre problemets opståen, kan leverandøren ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder:
  Manglende leverancer fra underleverandører
  Fragt problemer herunder bortkommen fragt
  Driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller leverandørens underleverandører
  Brand eller hærværk
  Nedbrud i lokalnetværket hos kunden
  Strejke og lock out.

Hosting Aftale

I det nedenstående vil Rich. Ebbesen ApS kort beskrive processen, således at der ikke hersker nogen tvivl om, hvordan Rich. Ebbesen ApS´s procedurer for udviklingen af en hjemmeside samt markedsføring fungerer:

Aftalen indgås

Udarbejdelse af strategi og handlingsforløb
Den kørende erhvervsrådgiver, som har aflagt dig et besøg, afholder et internt møde med de medarbejdere, som står for den strategiske planlægning af opgaven.
Herefter vil der blive udarbejdet en specifik strategi samt et handlingsforløb, der tager udgangspunkt i de ressourcer, som er blevet afsat jf. aftalen.

Overlevering af udkast til hjemmesiden
Det første skridt på vejen er udarbejdelsen af et udkast til hjemmesiden. Når udkastet til hjemmesiden er designet færdig, vil vi tage kontakt til dig for at levere udkastet. Når udkastet til hjemmesiden er blevet leveret, vil der som regel være en smule ændringer, som skal foretages, før hjemmesiden kan lægges endeligt online på kundens eget domæne. Dette er selvfølgelig en del af den gode service, og så snart ændringerne er foretaget, vil vi udgive hjemmesiden på kundens domæne. For at sikre at du kommer hurtigt i mål, gennemgår vi de ønskede ændringer/rettelser på det kommende opstartsmøde

Udstedelse af faktura
Senest 7 dage efter overlvering af udkastet til hjemmesiden, vil der blive udstedt en faktura på hjemmesiden og, såfremt der er købt markedsføring,pakke første kvartal af denne.

Opstartsmøde
Det er vigtigt at komme godt fra start. Vi anbefaler derfor samtlige kunder til aktivt at deltage i et opstartsmøde. Her vil det være muligt at sidde sammen med de ansvarlige for udvikling af hjemmesiden fra Rich. Ebbesen ApS.
På mødet vil den udarbejdede strategi blive gennemgået, således at du føler dig tryg ved de tiltag, som Rich. Ebbesen ApS foretager, på hjemmeside og markedsføring ,påvegne af din virksomhed. Så fremt du ikke har
mulighed for at besøge os på kontoret i Smørum, er der også mulighed for at afholde mødet online eller via telefon.

Online
Når de sidste rettelser på udkastet til hjemmesiden er færdige, vil du blive kontaktet af vores systemadm. som vil lægge din hjemmeside endeligt online på kundens eget domæne, samt oprette de ønskede emailkonti.

Løbende support
Hos Rich. Ebbesen ApS ved vi, at vores kunder ikke selv ønsker at bruge for meget tid på at rette deres hjemmeside. Såfremt rettelse af hjemmeside bliver nødvendigt, kan du som kunde, til enhver tid oprette en supportticket via dit dashboard www.rich.ebbesen.dk/ eller kontakte vores call center på 3617 3363 Så snart der er indført en supportticket, vil vores supportteam gå i gang med at foretage rettelsen, og såfremt indholdet er uklart, vil vi tage personlig kontakt.
Udover at yde hvad vi selv syntes er branchens bedste support, ønsker vi også at skabe gennemsigtighed i vores arbejde.
Derfor har du som kunde altid mulighed for at kontakte os, såfremt du ønsker at få specificeret, hvad vi foretager os på din webløsning, eller bare ønsker en update på de udførte markedsføringstiltag.

Vi glæder os til et langt og udbytterigt samarbejde.

Firma: CVR:
Kontaktperson: Domænenavn:
Telefonnummer: E-mail:

Rich. Ebbesen ApS (cvr: 36037385) indgår hermed aftale med ovenstående kunde omkring en udviklet hjemmeside samt markedsføring jf. nedenstående. Nedenstående (strategi) er vejledende, hvorfor den kan justeres ved et opstartsmøde. Senere justeringer kan ikke ligge til grund for en opsigelse af aftalen. Aftalen er uopsigelig i den fulde periode, uanset hvilke ændringer der foretages.

Vejledende strategi

Hjemmeside

___ Responsivtdesign/mobiltilpasset
___ Billeder og video (stock fotos)
___ En ekstra sprogversion (valgfri)
___ Design af hjemmesiden
___ Kontaktformular
___ Google Maps
___ Integration af sociale medier
___ Cookie pop-up
___ 301 – Redirect

Hosting
___ E-mail
___ Hjemmeside
___ Back-up

Support
 Efter online (2 timer uden beregning)
 Føronline (10timerssupportudenberegning)
 Regelmæssig opdatering af hjemmeside

Aftaleperiode
__ 1-årig hjemmeside aftale: 12.500 kr.
__ 3-årig hjemmeside aftale: 32.995 kr.
__ 5-årig hjemmeside aftale: 44.995 kr.
__ 7-årig hjemmeside aftale: 56.995 kr

__ Webshop modul: 24.995 kr

Webshop modulet strækker sig over samme periode som
hjemmesiden. Den er bygget i woocomerce og omfatter
kun installationer. Læs uddybende beskrivelse i betingelserne.

Aftalen er uopsigelig i den markerede aftaleperiode. Når hjemmeside er valgt, vil den fulde betaling for hjemmesiden blive opkrævet jf. nedenstående, samt første rate af den valgte markedsføringspakke. Fremtidige markedsføringsrater vil blive opkrævet pr. år.

Markedsføringsbudget

__ Markedsføringsbudget: 9.999 kr. pr. år i aftaleperioden
__ Markedsføringsbudget: 19.999 kr. pr. år i aftaleperioden
__ Markedsføringsbudget: 29.999 kr. pr. år i aftaleperioden*
__ Markedsføringsbudget: 39.999 kr. pr. år i aftaleperioden*
__ Markedsføringsbudget: 49.999 kr. pr. år i aftaleperioden*

Udkast til hjemmesiden leveres ved fremsendelse af et link pr. mail. Rich. Ebbesen ApS forbeholder sig ret til at foretage fakturering senest 7 dage efter levering af udkastet er sket, eller 14 dage fra aftalens indgåelse såfremt Rich. Ebbesen ApS ikke får kontakt til kunden. Rich. Ebbesen ApS har til hensigt at levere det første udkast inden 6 uger fra aftalens indgåelse, dog tages der forbehold for en længere periode. Dette gælder også i det tilfælde, hvor der er aftalt en tidsfrist. Eventuelle rettelser foretages efterfølgende, som en del af den evt. medfølgende support. Såfremt anvendeligt grafiske materiale, som skal danne grundlag for udkast til hjemmesiden ikke er fremsendt senest 14 dage efter underskrivelse af denne aftale, leveres en standard hjemmeside, hvorefter kunden faktureres. Aftalen forlænges med aftaleperioden, medmindre opsigelse sker ved anbefalet brev el. email til info@rich-ebbesen.dk senest 3 mdr. før aftalepe-riodens udløb. Startdato for aftalen er ved aftalens indgåelse og slutdato varierer efter aftaleperioden. Når denne aftale indgås, foretager Rich. Ebbesen ApS som udgangspunkt ingen dispositioner hos kundens øvrige eller tidligere leverandører på kundens vegne, hvis ikke der foreligger en særskilt aftale herom. Fx: Opsigelse, flytning, annullering eller andet. Undertegnede kunde accepterer hermed vilkårene i nærværende aftale, samt Rich. Ebbesen ApS’s øvrige forretnings-betingelser som findes på www.rich-ebbesen.dk. Kunden er selv ansvarlig for at udskrive den seneste version af betingelserne, og i så fald de ikke udskrives, gælder de aktuelle forretningsbetingelser, som findes via. Rich. Ebbesen ApS´s hjemmeside, på ethvert forhold.

Valgte markedsføringspakke, løber i samme periode som valgte hjemmeside. Derved forståes, at såfremt kunden vælger at købe en 5 årig hjemmeside-aftale samt en markedsføringspakke,
vil bindingsperioden for den valgt markedsføringspakke, være den samme som den valgte hjemmeside periode. Størrelsen af pakken afgøres, hvor mange ressourcer der stilles til rådighed over perioden.
Derved skal det forstås, at den endelige strategi udarbejdes på baggrund af den valgte pakke. Beløbet på pakken omdannes til arbejdstimer, der stilles til rådighed for strategien. Den gennemsnitlige timeløn vil være omkring tusinde kroner.
Udkast til hjemmesiden leveres ved fremsendelse af et link pr. mail. Rich. Ebbesen ApS forbeholder sig ret til at foretage fakturering senest 7 dage efter leveringen er sket, eller 14 dage fra aftale indgåelse såfremt vi ikke kan få fat på kunden.
Rich. Ebbesen ApS har til hensigt at levere det første udkast inden 6 uger fra salget, dog kan en længere periode forventes. Dette gælder også i det tilfælde, hvor der er aftalt en tidsfrist. Eventuelle rettelser foretages efterfølgende, som en del af den medfølgende support.
Såfremt det grafiske materiale, som skal danne grundlag for kundens side ikke er fremsendt senest 14 dage efter underskrivelse af denne aftale, overleveres en standart hjemmeside. Opsiges aftalen ikke jf. nedenstående, forlænges hele kontraktperioden automatisk.
Opsigelsen skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller pr. e-mail til info@rich-ebbesen.dk. Skriftlig opsigelse skal finde sted senest 3 måneder før udløb af aftalen. Startdato for aftalen er ved accept af denne aftale, og slutdato varierer efter den aftalte periode.
Når denne aftale indgås, foretager Rich. Ebbesen ApS som udgangspunkt ingen dispositioner hos kundens øvrige eller tidligere leverandører på dennes vegne, hvis ikke der foreligger en særskilt aftale herom. Dette indbefatter: Opsigelse, flytning, annullering eller andet.
Undertegnede kunde accepterer hermed vilkårene i nærværende aftale, samt Rich. Ebbesen ApS øvrige forretningsbetingelser som findes på www.rich-ebbesen.dk. Kunden er selv ansvarlig for at udskrive den seneste version af betingelserne, og i så fald de ikke udskrives,
gælder forretningsbetingelserne på www.rich-ebbesen.dk dd. på ethvert forhold.

Rich. Ebbesen den. 17-08-2017.